Tor-calon

Ar ôl y profiad o brofedigaeth, mi fyswn i yn deud mai tor-calon ydi un o’r profiada’ gwaethaf dwi ‘di gorfod mynd drwyddo. Mae ‘na alar yn hwnnw hefyd, does. Hiraeth am atgofion efo rhywun sydd dal ar dir y byw. Peth rhyfadd. A peth poenus uffernol – yn feddyliol ac yn gorfforol. Yn enwedig pan mae’n dod allan o nunlla’.

Peidiwch â chamddallt, dwi wrth gwrs yn gwybod bod perthnasau rhwng pobl yn newid ac mae amgylchiadau yn newid ayb. Mae hynny’n naturiol. Ond mae ‘na ffordd i fynd o’i chwmpas hi. Ffordd sy’n dangos parch at yr un rannodd bob dim efo chi. Os am orffen perthynas oedd â dyfnder a chariad iddi – dylid gwneud hynny mewn modd sensitif. Does bosib fy ‘mod i’n gofyn gormod efo hynny?

Yn y bore, mi ges i neges yn dweud dy fod ti’n caru fi, dy fod ti wir isho ‘ngweld i a dy fod ti efo anrheg bach i’w roi i mi. Erbyn y prynhawn, mi geshi notification yn deud dy fod ti’n gorffen y berthynas. A dyna ni. Un neges ar Facebook a ‘ngadael i ochr arall y sgrin yn sâl mewn sioc. Roedd ‘am byth’ drosodd. Deuddydd wedyn ges di allu fwynhau mewn gwlad arall am 3 mis, gan fy ngadael i i wynebu pawb o’dd yn holi’n dwll amdanat, ac i bigo’r darnau fyny oddi ar y llawr. Oddo’n artaith ym mhob ffordd. Dwi’m yn berffaith o gwbl ond mi oni’n haeddu gwell na hynny.

Mi fasa unrhyw un cyffredin wedi cymryd y cyfle hwn i llusgo dy enw di drwy’r mwd. Doni methu. Oedda chdi werth llawer mwy i mi na hynny. Yn fy llygaid i, chdi odd y person gora’ erioed, ac oni dal yn credu mai ar fy hun oedd y bai. Mi nes i dy amddiffyn di i’r carn, a dy golli di o’dd y peth mwya’ erchyll i ddigwydd.

Ond ella dyliwn i ‘di ca’l yr hint ar ôl y tro cynta’ ‘nath o ddigwydd dros Facebook, yn lle gadael i’r peth ddigwydd yr ail dro. Ella dyliwn i ‘di sylweddoli pan o’dda ti’n edrych ar dy oriawr wrth roi hyg i mi. Neu pan nes di dreulio oriau yn fy nghwmni ‘chydig fisoedd yn ôl, cytuno ein bod ni am fod ‘y ffrindiau agosaf erioed’ a dechrau siarad yn ddyddiol…ond anghofio sôn wrthai bod genti hogan arall – tan i mi ddigwydd gweld y ddau ohonoch yn chwerthin a gafael dwylo un prynhawn. ‘Nath honno frifo. Roedd ‘na wbath slei iawn am y weithred honno. Y ffaith bod pawb arall yn gwbod heblaw fi. Lle oedd yr ymdrech i edrych ar ôl fy lles meddwl – hyd yn oed fel ‘ffrind gora’?

Pwy bynnag ydi’r un ar fy ôl i, dwi’n gobeithio – er lles dy iechyd meddwl di fwy ‘na dim – na chei di dy drin y ffordd ges i fy nhrin ar y diwedd. Mi faswn i’n casáu dy weld ti’n ca’l dy frifo i’r fath raddau. Dwi’n deud hynny yn ddiffuant.

Dwi’n gobeithio ‘nei di fy nghofio i fel yr un o’dd yn rhoi cyngor call a chefnogol pan o’dd pwysa’ pawb a phopeth yn teimlo’n drwm ar dy ‘sgwyddau, ac o hyd yn darparu’r cydyls a’r swsus gorau ‘rioed. Ond yn bwysicach na dim, yr un oedd wastad yn y rhes flaen, a’r un oedd yn ceisio’i gorau i wneud chdi wenu bob tro, motch be. (Drwy jôcs anweddus neu sylwadau gwirion). Mi ges i ‘nhrin yn dda gen ti ar sawl achlysur, a dwi ddim am ddiystyru hynny o gwbl drwy ddymuno niwed arnot. Dyna’r peth dwytha’ ‘swn i isho. Mae o jyst wir yn torri ‘nghalon i bod pethau wedi gorfod dod i derfyn fel hyn.

Gobeithio gei di yr hyn rwyt ti’n ei ysu amdano. Yr oll fedrai wneud erbyn hyn ydi dymuno pob hwyl.

Dwi’n gwybod nad fi ydi’r unig un i brofi tor-calon. Yn anffodus, mae o’n rhan o fywyd. Mae’r dicter a’r hunan dosturi am y sefyllfa yn mynd a dod, ond mae’r siom yn aros efo chi. Mae o’n ca’l yr effaith fwyaf annifyr ar eich iechyd meddwl, ac i bob pwrpas ‘dach chi’n gorfod ail-ddarganfod eich hun o’r newydd. Ella bod hynny ddim yn ddrwg o beth i gyd, chwaith – os oes angen partner arnoch chi 24/7, ‘dach chi’n mynd yn or-ddibynnol ar unigolyn arall a tydi hynny ddim yn iach i neb.

Dwi ‘di colli cownt ar faint o weithia’ dwi ‘di crio fy hun i gysgu yn casáu fy hun am beidio bod ddigon da, aros i fyny trwy’r nos nes i olau’r haul ymddangos drwy’r llenni yn poeni fy enaid, yn gorfeddwl y ‘be os’, teimlo mor isel am y sefyllfa nes ‘mod i’n dymuno peidio bod ar y ddaear, ac yn difaru pethau nad oedd gen i reolaeth drostynt. Ond digon ar hynny. Dwi’n siwr, efo dyfalbarhad & chefnogaeth parhaol y rhai hyfryd o ‘nghwmpas, mi ddoi nôl yn gryfach â ‘mhen yn uwch. 🌟

Wan os newch chi fy esgusodi i, dwi’n mynd i wrando ar Gloria Gaynor am y canfed tro a rhoi fy lipstic coch ymlaen. 💄

Cofiwch eich gwerth, bobl. x

🌈

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s