Tor-calon

Ar ôl y profiad o brofedigaeth, mi fyswn i yn deud mai tor-calon ydi un o’r profiada’ gwaethaf dwi ‘di gorfod mynd drwyddo. Mae ‘na alar yn hwnnw hefyd, does. Hiraeth am atgofion efo rhywun sydd dal ar dir y byw. Peth rhyfadd. A peth poenus uffernol – yn feddyliol ac yn gorfforol. Yn enwedig pan mae’n dod allan o nunlla’.

Peidiwch â chamddallt, dwi wrth gwrs yn gwybod bod perthnasau rhwng pobl yn newid ac mae amgylchiadau yn newid ayb. Mae hynny’n naturiol. Ond mae ‘na ffordd i fynd o’i chwmpas hi. Ffordd sy’n dangos parch at yr un rannodd bob dim efo chi. Os am orffen perthynas oedd â dyfnder a chariad iddi – dylid gwneud hynny mewn modd sensitif. Does bosib fy ‘mod i’n gofyn gormod efo hynny?

Yn y bore, mi ges i neges yn dweud dy fod ti’n caru fi, dy fod ti wir isho ‘ngweld i a dy fod ti efo anrheg bach i’w roi i mi. Erbyn y prynhawn, mi geshi notification yn deud dy fod ti’n gorffen y berthynas. A dyna ni. Un neges ar Facebook a ‘ngadael i ochr arall y sgrin yn sâl mewn sioc. Roedd ‘am byth’ drosodd. Deuddydd wedyn ges di allu fwynhau mewn gwlad arall am 3 mis, gan fy ngadael i i wynebu pawb o’dd yn holi’n dwll amdanat, ac i bigo’r darnau fyny oddi ar y llawr. Oddo’n artaith ym mhob ffordd. Dwi’m yn berffaith o gwbl ond mi oni’n haeddu llawar gwell na hynny.

Mi fasa unrhyw un cyffredin wedi cymryd y cyfle hwn i llusgo dy enw di drwy’r mwd. Doni methu. Oedda chdi werth llawer mwy i mi na hynny. Yn fy llygaid i, chdi odd y person gora’ erioed, ac oni dal yn credu mai ar fy hun oedd y bai. Mi nes i dy amddiffyn di i’r carn, a dy golli di o’dd y peth mwya’ erchyll.

Ond ella dyliwn i ‘di ca’l yr hint ar ôl y tro cynta’ ges i ‘ngollwng dros Facebook, yn lle gadael i’r peth ddigwydd yr ail dro. Ella dyliwn i ‘di sylweddoli pan o’dda ti’n edrych ar dy oriawr wrth roi hyg. Neu pan nes di dreulio oriau yn fy nghwmni ‘chydig fisoedd yn ôl, cytuno ein bod ni am fod ‘y ffrindiau agosaf erioed’ a dechrau siarad yn ddyddiol…ond anghofio sôn wrthai bod genti hogan arall – tan i mi ddigwydd gweld y ddau ohonoch yn chwerthin a gafael dwylo un prynhawn. ‘Nath honno frifo. Lle oedd yr ymdrech i edrych ar ôl fy lles meddwl – hyd yn oed fel ‘ffrind gora’?

Pwy bynnag ydi’r un ar fy ôl i, dwi’n gobeithio – er lles dy iechyd meddwl – na chei di dy drin y ffordd ges i fy nhrin ar y diwedd. Mi faswn i’n casáu dy weld ti’n ca’l dy frifo i’r fath raddau.

Dwi’n gobeithio ‘nei di fy nghofio i fel yr un o’dd yn rhoi cyngor call a chefnogol pan o’dd pwysa’ pawb a phopeth yn teimlo’n drwm ar dy ‘sgwyddau, ac o hyd yn darparu’r cydyls a’r swsus gorau ‘rioed. Ond yn bwysicach na dim, yr un oedd wastad yn y rhes flaen, a’r un oedd yn ceisio’i gorau i wneud chdi wenu bob tro, motch be. (Drwy jôcs anweddus neu sylwada’ gwirion). Mi ges i ‘nhrin yn dda gen ti ar sawl achlysur, a dwi ddim am ddiystyru hynny o gwbl drwy ddymuno niwed arnot. Dyna’r peth dwytha’ ‘swn i isho. Mae o jyst wir yn torri ‘nghalon i bod pethau wedi gorfod dod i derfyn fel hyn.

Gobeithio gei di yr hyn rwyt ti wirioneddol yn ysu amdano. Yr oll fedrai ‘neud erbyn hyn ydi dymuno pob hwyl.

Dwi’n gwybod nad fi ydi’r unig un i brofi tor-calon. Yn anffodus, mae o’n rhan o fywyd. Mae’r dicter a’r hunan dosturi am y sefyllfa yn mynd a dod, ond mae’r siom yn aros efo chi. Mae o’n ca’l yr effaith fwyaf annifyr ar eich iechyd meddwl, ac i bob pwrpas ‘dach chi’n gorfod ail-ddarganfod eich hun o’r newydd. Ella bod hynny ddim yn ddrwg o beth i gyd, chwaith – os oes angen partner arnoch chi 24/7, ‘dach chi’n mynd yn or-ddibynnol ar unigolyn arall a tydi hynny ddim yn iach i neb.

Dwi ‘di colli cownt ar faint o weithia’ dwi ‘di crio fy hun i gysgu yn casáu fy hun am beidio bod ddigon da, aros i fyny trwy’r nos nes i olau’r haul ymddangos drwy’r llenni yn poeni fy enaid, yn gorfeddwl y ‘be os’, teimlo mor isel am y sefyllfa nes ‘mod i’n dymuno peidio bod ar y ddaear, ac yn difaru pethau nad oedd gen i reolaeth drostynt. Ond digon ar hynny. Dwi’n siwr, efo dyfalbarhad & chefnogaeth parhaol y rhai hyfryd o ‘nghwmpas, mi ddoi nôl yn gryfach â ‘mhen yn uwch. 🌟

Wan os newch chi fy esgusodi i, dwi’n mynd i wrando ar Gloria Gaynor am y canfed tro a rhoi fy lipstic coch ymlaen. 💄

Cofiwch eich gwerth, bobl. x

🌈

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s